Menu

Vedtægter

Vedtægter for idrætsforeningen ”Frederiksberg Alliancen 2000


§ 1.

Frederiksberg Alliancen 2000 blev stiftet den 7. september 2000, og er en fusion mellem Boldklubben Dalgas, stiftet 22/7 1922 FKIF´s fodboldafdeling, stiftet 5/5 1930, og B 72, stiftet april 1972 og har hjemsted på Frederiksberg.

Klubben er en åben forening, hvis formål er at dyrke idræt, herunder i særdeleshed fodbold. Klubben er tilknyttet DBU København, DIF samt Frederiksberg Idræts Union

§ 2.

Indmeldelse sker skriftligt til administrationen ved udfyldelse af foreningens officielle indmeldelsesblanket.

Kontingentet betales forud og fastsættes for det kommende år efter indstilling fra bestyrelsen på den ordinære generalforsamling.

Bidrag til evt. fonde fastsættes på samme måde som klub-kontingent.

Det årlige fastsatte kontingent opkræves med halvdelen 1. februar og 1. august, undtaget er dog passive i ungdom, passive i senior og gubber helårligt 15. februar.

§ 3.

Er et medlem i restance, kan pågældende ikke deltage i træningen eller kampe, og kan blive slettet som medlem, men kan igen optages som medlem mod at betale de skyldige restancer.

§ 4.

Udmeldelse sker ved mail til administrationen eller kassereren.

§ 5.

Kampe skal spilles i klubbens dragt.

§ 6.

Aktive medlemmer må ikke deltage i kampe for anden fodboldklub under DIF, DAI eller DBU København (dispensationsregler undtaget).

§ 7.

Stemmeberettigede på generalforsamlinger er alle aktive og passive medlemmer, der på dagen er fyldt 15 år, med undtagelse af medlemmer, der er i restance, og medlemmer, der ikke har været medlem i 12 måneder. For medlemmer under 15 år er en forældremyndighedsindehaver stemmeberettiget på medlemmets vegne.

 § 8.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer samt 2 suppleanter, som alle deltager i bestyrelsens møder.


Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en repræsentant fra henholdsvis ungdomsafdelingen, senior/gubbeafdelingen og dame/pigeafdelingen, et menigt medlem samt 2 suppleanter. Suppleanterne har ikke stemmeret, hvis beslutninger kommer til afstemning i bestyrelsen. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, dog mindst 4 årlige møder.

Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede og træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme som 2 stemmer.

Der føres referat af forhandlingerne. Referatet skal i store træk give en oversigt over det, der er forhandlet og besluttet på mødet. Referatet godkendes af bestyrelsesmedlemmerne på efterfølgende møde.

§ 9.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udebliver fra 2 på hinanden følgende møder uden særlig grund, kan pågældende suspenderes, og den valgte suppleant indtræder i stedet.     


§ 
10.

Kassereren skal føre et specificeret regnskab, som forelægges på bestyrelsesmøderne.  

Revisorerne kan når som helst kræve regnskabet fremlagt for revision. 

På den ordinære generalforsamling fremlægges regnskabet afsluttet og underskrevet af revisorerne med disses eventuelle bemærkninger som bilag.

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

§ 11.

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes inden udløbet af første kvartal i kalenderåret.

Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal, og kun personlig tilstedeværelse giver stemmeret. En afstemning skal være skriftligt, når blot et medlem ønsker det.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 25 medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen om dette med angivelse af forhandlingsemne.

§ 12.

Indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling offentliggøres på foreningens officielle hjemmeside, ved opslag i foreningens tilknyttede rum / lokaler og udenfor foreningens kontor, senest 14 dage før afholdelse.

Denne offentliggørelse tjener som lovlig og fyldestgørende indkaldelse overfor klubbens medlemmer. Ved anmodning til foreningens formand, kan indkaldelsen, inklusive bilag, fremsendes til rekvirenten via mail eller i papirform. Forslag fra bestyrelsen skal meddeles ved indkaldelsen.

Forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Der føres referat på generalforsamlingen over førte forhandlinger og vedtagelser, stemmetal m.v., og referatet underskrives af dirigenten.


§ 13.

Klubben ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse, der vælges og sammensættes således:

Bestyrelse:    

Valgt lige år for 2 år:              Valgt ulige år for 2 år:

Formand                                   Seniorformand

Dame/Pigeformand               Ungdomsformand        

Menigt medlem                      Kasserer

Suppleant 1                               Suppleant 2

Valgt for 1 år:

2 interne revisorer

 

Klubben tegnes af formanden eller kassereren, i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan give klubbens kasserer fuldmagt til i økonomiske sammenhænge at tegne FA 2000 alene.

Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes FA2000 dog af hele bestyrelsen

 
§ 
14.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt forelæggelse af budget.
  4. Valg jfr. § 13, bestyrelse og suppleant.
  5. Valg jfr. § 13, 2 revisorer.
  6. Forslag fra bestyrelsen jfr. § 12.
  7. Forslag fra medlemmerne jfr. § 12.
  8. Forslag til kontingenter m.v. jfr. § 2.
  9. Eventuelt

§ 15. 

Der kan etableres støtteforeninger, erhvervsklubber, fonde mv. Navn, formål og indhold skal godkendes af bestyrelsen, og indskud på fonde skal vedtages iflg. lovenes § 2.

Frederiksberg Alliancen 2000 – Erhvervsklubben.

Medlemskab til Frederiksberg Alliancen 2000 opnås tillige gennem medlemskab af ”Frederiksberg Alliancen 2000 – Erhvervsklubben”. De af Erhvervsklubben indsamlede midler indgår som en integreret enhed i Frederiksberg Alliancen 2000 `s regnskab, men således at der for disse midler aflægges særskilt regnskab, ligesom midlerne til stadighed skal være indsat på særskilt konto. Erhvervsklubben råder alene over midlernes anvendelse, dog således at rådigheden over de midler, der stilles til rådighed for klubbens 1. hold overlades til klubbens formand i samråd med Erhvervsklubbens formand.

§ 16.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.

Mindst 3/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og der fordres mindst 5/6 af de afgivne stemmer for klubbens opløsning.

Generalforsamlingen skal tillige med simpelt stemmeflertal træffe beslutning om anvendelse af klubbens ejendele i sportsligt øjemed. Dersom klubben ved en opløsning skulle være i besiddelse af formue i kontanter, overdrages disse Frederiksberg Idræts Union eller en anden idrætsforening på Frederiksberg efter generalforsamlingens valg.

- Således vedtaget på generalforsamlingen den 7. september 2000.

- § 13, stk. 3 vedtaget på generalforsamlingen den 22. februar 2001.

- § 2 og § 15 ændringer/tilføjelser vedtaget på generalforsamlingen 26.02.2003

- § 2 stk. 1, § 6, § 7, stk. 1 og § 11 stk. 2 er ændret på generalforsamlingen 2009

- § 12 stk. 1 er ændret på generalforsamling 2010

- § 8, stk. 1 og 2 ændret på generalforsamlingen 2013

- § 8, stk. 1 og 2 samt §13 er ændret på generalforsamlingen 2015

-§ 1, stk. 2, § 2 stk. 1 og 4, §4 stk. 1, §6 stk. 1, §7 stk. 1, §8 stk. 5 og §13 stk. 3 ændret på generalforsamlingen 2017

-§ 7 stk. 1 er ændret på generalforsamlingen den. 28 marts 2019

-§ 8, stk. 1 og 2 samt §13 og § 2 , stk. 4 er ændret på generalforsamlingen 2020

-§ 8, stk. 1 og 2 samt §13 er ændret på generalforsamlingen 2022

-§ 13 er ændret på generalforsamlingen i 2023

-§ 7 stk. 1 er ændret på generalforsamlingen den. 19 marts 2024

Luk